Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

      Problem istnieje od początku obowiązywania tego podatku, czyli od dnia 5 lipca 1993 r., w tym również w jego „przedwspólnotowej” wersji i dotyczy obiektywnie...
      Koszty wyrażone w walucie obcej przeliczane są kursem średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Uregulowanie zobowiązania...
      Zgodnie z rządowy projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, od dnia 1 kwietnia 2015 r....
      Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 10listopada 2014 r., (IPTPP4/443-644/14-4/OS) rozstrzygnął kwestię...
      1. Część ogólna   Nowe zasady dotyczące kas fiskalnych Od dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku...
      W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później...

CIT

      W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość pieniężną nieodpłatnego...
      Uregulowanie należności przed wykonaniem usługi stanowić będzie przychód podatkowy w przypadku, gdy będzie mieć charakter definitywny, nie podlegający...
      W związku z uchwalonymi zmianami od dnia 1 stycznia 2015 r. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania...
      Do ustalenia różnic kursowych w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z rozliczeniem zagranicznych podróży służbowych, stosuje się przepisy...
      Należy także zwrócić uwagę na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują kwestii momentu (roku) ujmowania faktur korygujących...
      Kary umowne będące następstwem niewykonania umów nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ze względu na brak cech działania celowego, wymaganego przez...

Other taxes

      1. Część ogólna   Ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego Od dnia 1 stycznia 2015 r. zostaje wprowadzony nowy sposób rozliczania nieodpłatnego...
      Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2305/12) wskazał, że dla oceny wypłaconego odszkodowania i jego związku...
Najnowszy Projekt Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 listopada 2014 r. przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zmian...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka