Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

      W przypadku, gdy zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatnika i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu,...
      Przechowywanie faktur w postaci papierowej dla wielu przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ramach obowiązującego prawa i celem minimalizacji...
      Zgodnie z art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest zobowiązany dokumentować fakturą m.in. odpłatną dostawę towarów na terytorium...
      Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug, przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek nie podlega opodatkowaniu,...
      Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek nie podlega opodatkowaniu, jeżeli przekazanie...
      Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej...

CIT

      Do ustalenia wartości początkowej nabytego znaku towarowego w ramach datio in solutum znajdzie zastosowanie art. 16g ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym...
      Załóżmy że podatnik jest spółką akcyjną posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Członkiem zarządu podatnika jest osoba fizyczna posiadająca...
W przypadku gdy kontrahent nie spełnia świadczenia we właściwym czasie, a dostarczone towary lub wykonane roboty i usługi są wolne od wad, kara umowna z tytułu opóźnienia może...
      Po spełnieniu warunków ustawowych na pożyczkobiorcy, który otrzymał pożyczkę od wspólnika - nierezydenta, nie będzie ciążył obowiązek poboru zryczałtowanego...
Końcówka 2014 r. i 2015 r. przyniosły zdarzenia nieznane dotychczas w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli rozszerzenie katalogu źródeł przychodów o działalność...
      W zakresie obowiązku uzyskiwania certyfikatu rezydencji w przypadku nabycia oprogramowania przez użytkownika końcowego, z punktu widzenia płatnika (podmiotu...

Other taxes

      Ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi...
Pracownik ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykonywania pracy twórczej. Nie ma na to wpływu uregulowanie lub brak uregulowania w umowie o pracę...
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje zmianę przepisów art. 29 ust. 1 i art. 30 w ustawie systemowej przez dopuszczenie...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka