Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

      W przypadku, gdy zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatnika i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu,...
      Przechowywanie faktur w postaci papierowej dla wielu przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ramach obowiązującego prawa i celem minimalizacji...
      Zgodnie z art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest zobowiązany dokumentować fakturą m.in. odpłatną dostawę towarów na terytorium...
      Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug, przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek nie podlega opodatkowaniu,...
      Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek nie podlega opodatkowaniu, jeżeli przekazanie...
      Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej...

CIT

      Załóżmy że podatnik jest spółką akcyjną posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Członkiem zarządu podatnika jest osoba fizyczna posiadająca...
W przypadku gdy kontrahent nie spełnia świadczenia we właściwym czasie, a dostarczone towary lub wykonane roboty i usługi są wolne od wad, kara umowna z tytułu opóźnienia może...
      Po spełnieniu warunków ustawowych na pożyczkobiorcy, który otrzymał pożyczkę od wspólnika - nierezydenta, nie będzie ciążył obowiązek poboru zryczałtowanego...
Końcówka 2014 r. i 2015 r. przyniosły zdarzenia nieznane dotychczas w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli rozszerzenie katalogu źródeł przychodów o działalność...
      W zakresie obowiązku uzyskiwania certyfikatu rezydencji w przypadku nabycia oprogramowania przez użytkownika końcowego, z punktu widzenia płatnika (podmiotu...
      W niniejszym artykule autor opisuje zasady kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych na gruncie...

Other taxes

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje zmianę przepisów art. 29 ust. 1 i art. 30 w ustawie systemowej przez dopuszczenie...
      Obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania organów ścigania są problemy rzetelności oraz legalizmu wystawiania i posługiwania się fakturami dla...
      Przed pięciu laty ówczesny minister spraw zagranicznych ogłosił tuż przed wyborami parlamentarnymi, że jego partia całkowicie zrewolucjonizuje rozliczenia...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka