Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

Na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzony został do polskiego porządku prawnego art. 19a, który...
      Organy podatkowe i sądy dopuszczają niekiedy możliwość anulowania faktury, jeżeli została ona odesłana, nie dokumentuje rzeczywiście wykonanej usługi...
      Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami...
W poniższym opracowaniu zostanie omówione zagadnienie dotyczące kosztów przesyłki. Gdzie winny być ujęte na fakturze oraz czy stanowią one integralną część podstawy opodatkowania. W...
      Od początku lipca tego roku istnieje ogromna, niekontrolowana luka w podatku od towarów i usług, w dodatku nie tylko dostępna dla wybranych, lecz dla każdego...
      Sporządzenie stosownych umów określających warunki, zasady i opłaty dotyczące korzystania z pojazdów, wprowadzenie zasad używania samochodów do celów...

CIT

      W przypadku wykonywania usług doradczych na terytorium Polski, uzyskanie od usługodawcy nierezydenta będącego przedsiębiorcą certyfikatu rezydencji umożliwi...
Za błędne należy uznać stanowisko podatników, którzy twierdzą, że w ramach wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych znajduje się zarówno zużywanie paliwa...
      Odesłanie przez podatnika kwestionowanej faktury inwestycyjnej, brak ujęcia jej w księgach rachunkowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych,...
      Pracodawcy chcąc przyciągnąć do siebie nowych pracowników obok atrakcyjnego wynagrodzenia oferują również szereg dodatkowych pakietów, w tym pakietów...
Zapłacone kary za nieterminowe wykonanie robót mogą być kosztem uzyskania przychodu. Kary za nieterminowe wykonanie robót nałożona na przedsiębiorców przez ich kontrahenta...
        Podmiot przekazujący dywidendę w formie rzeczowej po dniu 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązany do rozpoznania  z tego tytułu przychodu podlegającego...

Other taxes

      Artykuł ten dotyczy ustawy nowelizującej Ordynację podatkową.   Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od dnia 1 stycznia 2016 r.,...
      Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust....
      Artykuł dotyczy istnienia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Została w nim powołana uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015 r. (III PZP...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka