Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

W poniższym opracowaniu zostanie omówione zagadnienie dotyczące kosztów przesyłki. Gdzie winny być ujęte na fakturze oraz czy stanowią one integralną część podstawy opodatkowania. W...
      Od początku lipca tego roku istnieje ogromna, niekontrolowana luka w podatku od towarów i usług, w dodatku nie tylko dostępna dla wybranych, lecz dla każdego...
      Sporządzenie stosownych umów określających warunki, zasady i opłaty dotyczące korzystania z pojazdów, wprowadzenie zasad używania samochodów do celów...
      Moment powstania obowiązku podatkowego dla opłaty licencyjnej rozliczanej w okresach rozliczeniowych jest uzależniony od długości takiego okresu rozliczeniowego.   Podatnik...
Dziś (prawie) każdy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług może posiadać nieujawnione zaległości w tym podatku. Dlaczego? Bo zdarza się, że kupują...
      W przypadku, gdy zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatnika i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu,...

CIT

      Pracodawcy chcąc przyciągnąć do siebie nowych pracowników obok atrakcyjnego wynagrodzenia oferują również szereg dodatkowych pakietów, w tym pakietów...
Zapłacone kary za nieterminowe wykonanie robót mogą być kosztem uzyskania przychodu. Kary za nieterminowe wykonanie robót nałożona na przedsiębiorców przez ich kontrahenta...
        Podmiot przekazujący dywidendę w formie rzeczowej po dniu 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązany do rozpoznania  z tego tytułu przychodu podlegającego...
      „Strata” na rzeczywistych kontraktach terminowych nie powoduje żadnych skutków w podatku dochodowym. Normatywne definicje pochodnych instrumentów finansowych...
      Do ustalenia wartości początkowej nabytego znaku towarowego w ramach datio in solutum znajdzie zastosowanie art. 16g ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym...
      Załóżmy że podatnik jest spółką akcyjną posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Członkiem zarządu podatnika jest osoba fizyczna posiadająca...

Other taxes

      W związku z udziałem pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz członków ich rodzin w organizowanych i dofinansowanych ze środków...
      rzychód należny z tytułu sprzedaży udziałów powstaje – zdaniem organów podatkowych - w dacie, w której nastąpiło przeniesienie prawa własności...
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami oraz założeniami  wprowadzonymi ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka