audyt finansowy
Aktualności podatkowe

Zmiany na 2014 r.

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

Spółka zawiera długoterminowe umowy najmu. Gdy z ekonomicznego punktu widzenia dalsze prowadzenia działalności w lokalizacji, której dotyczy umowa jest bezzasadne spółka rozwiązuję...
Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług „podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani...
Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi powstaje wówczas, gdy spełnionych jest wiele warunków dotyczących zarówno samej wierzytelności, warunków jej powstania, jak i...

CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 31 marca 2013 r., nr ILPB1/415-39/14-2/AMN rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego...
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 41/14 rozstrzygnął kwestię dotyczącą momentu korekty kosztów w związku z otrzymaniem...

Inne podatki

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesienie w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia...
Dług jest prawem zbywalnym, stąd przejęcie długu powoduje wstąpienie osoby trzeciej przejmującej dług w prawa i obowiązki pierwotnego dłużnika. W efekcie pierwotny dłużnik...
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany u pracodawcy z...

Rachunkowość

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...
Zgodnie z art. 52 § 1 KSH wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego...

 

 

 

Nasi klienci