Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

      W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później...
      Zgodnie z art. 28b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce,...
      W dniu 3 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną (sygn. ILPP2/443-946/14-2/EN) dotyczącą następującego stanu...
Zgodnie z rozporządzeniem z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), z kas fiskalnych...
      Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada...
        Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2014 r., (IBPP2/443-433/14/JJ) rozstrzygnął...

CIT

      Należy także zwrócić uwagę na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują kwestii momentu (roku) ujmowania faktur korygujących...
      Kary umowne będące następstwem niewykonania umów nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ze względu na brak cech działania celowego, wymaganego przez...
      Kary umowne będące następstwem niewykonania umów nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ze względu na brak cech działania celowego, wymaganego przez...
      Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów...
      Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej...
      Spółka prowadzącą działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług serwisowania pojazdów oraz sprzedaży części samochodowych. Spółka...

Other taxes

      Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2305/12) wskazał, że dla oceny wypłaconego odszkodowania i jego związku...
Najnowszy Projekt Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 listopada 2014 r. przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zmian...
      Z dniem 1 grudnia 2014 r. zmienią się wzory formularzy: zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka