Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

      Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 22 lipca 2014 r., (IBPP2/443-409/14/RSz) rozstrzygnął kwestię...
      Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 26 maja 2014 r., (IBPP2/443-209/14/BW) rozstrzygnął kwestię dotyczącą...
Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie...

CIT

      Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów...
      Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej...
      Spółka prowadzącą działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług serwisowania pojazdów oraz sprzedaży części samochodowych. Spółka...

Other taxes

      Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał w dniu 6 czerwca 2014 r., nr sprawy  ILPB3/423-132/14-2/JG wydał interpretację indywidualną w której stwierdził...
      Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji może złożyć podatnik. Zgodnie z art. 306l Ordynacji podatkowej, organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie...
      Wolna od podatku jest "wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients