Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na...
Spółka x wystawiła na rzecz spółki y „puste faktury” – dokumentujące dostawę towarów, która nie miała faktycznie miejsca. W wyniku kontroli w spółce y wydano decyzję,...
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia (z dnia 22 lipca 2014 r.) zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu...

CIT

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość...
      Umorzenie zobowiązania na mocy nowacji (odnowienia), uregulowanej w art. 506 § 1  ustawy Kodeks cywilny pozostaje poza zakresem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit....
W art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wskazał, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu: wad...

Other taxes

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma definicji pojęcia remontu. Posiłkując się definicją zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
      Korzystanie przez pracownika ze służbowego  samochodu wyłącznie do celów służbowych nie generuje przychodu podatkowego u tej osoby. Wątpliwości...
      Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 r. (sygn. ITPB1/415-503/14/MP), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy...

Accounting

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...
Zgodnie z art. 52 § 1 KSH wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

{/tabs}

Our clients