Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

      Na wstępie należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera szczegółowych regulacji w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego...
      Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 25 czerwca 2014 r., (IBPP4/443-135/14/LG) rozstrzygnął kwestię...
Spółka będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług udziela pracownikom nieoprocentowanych pożyczek. Pożyczki są udzielane za środków obrotowych spółki...

CIT

Spółka zajmująca się działalnością budowlaną zawierając umowy z inwestorami jest obowiązana do przedłożenia polis ubezpieczeniowych. Polisy ubezpieczeniowe zabezpieczają...
Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji dokonanej między podmiotami, to określony w niej wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika...
Zgodnie z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia...

Other taxes

Spółki osobowe na mocy art. 8 Kodeksu spółek handlowych mogą być podmiotem stosunku prawnego - tym samym to spółka osobowa, a nie jej wspólnicy, nabywają nieodpłatne świadczenie....
Art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa podstawowy, dla podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskujących przychody z działów specjalnej...
Certyfikat rezydencji jest dokumentem mającym potwierdzać, w którym państwie podmiot  posiada rezydencję podatkową, czyli w którym państwie podlega nieograniczonemu obowiązkowi...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients